banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Právní poradna

popis

Doplňujicí otázka k předešlému dotazu (myslivecké sdružení mne nechce vzít ani za hosta)

Otázka:

Doplňujicí otázka k předešlému dotazu (myslivecké sdružení mne nechce vzít ani za hosta)

 

Podle zákona o myslivosti bych měl jako majitel pozemku a zároveň člen Honeb. společenstva ,mít přednost při přiíimání nových členů MS. Zákonč.449/2001 Sb. par.32 odst.6

Odpověď:

Domnívám se, že znění příslušných ustanovení §32 Zákona o myslivosti je poněkud vágní.

Aplikace odst. 2) druhé věty („K této přednosti je povinno přihlížet i při rozhodnutí o pronájmu honitby“) by vyžadovala od HS

  • a)      takové ustanovení dát do podmínek výběrového řízení na pronájem honitby
  • b)      nebo preferovat takového zájemce, který toto v návrhu nájemní smlouvy přímo nabízí

 

V případě, že již je uzavřena nájemní smlouva, která toto ustanovení neakcentuje, je možné se dožadovat změny této smlouvy skrze HS a v krajním případě zájem HS na této změně vynucovat soudně.

Ustanovení odst.6) hovoří o „upřednostňování přihlášek členství…“ – tedy v případě, že MS rozhoduje o přijetí, je na místě se tohoto ustanovení dovolávat. Avšak bez detailní znalosti stanov MS, úpravy procesu přijímání, obsahu či odůvodnění Rozhodnutí o nepřijetí je obtížné doporučovat vhodný postup.

 

Dost možná by stačilo MS upozornit na ustanovení odst. 6) s informací o připravenosti zájemce hájit si svá práva všemi dostupnými prostředky.

 

 

03.11.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Myslivecké sdružení mne nechce přijmout ani za hosta

Otázka:

Jsem členem honebního společenstva od roku 1993.

Do roku 2013 jsem působil v jiném MS. V roce 2014 jsem požádal o členství v mysliveckém sdružení, které má honidbu pronajatou od Honebního společenstva kterého jsem členem.

Myslivecké sdružení mne nechce přijmout ani za hosta.

Odpověď:

Předně je třeba si uvědomit rozdílnost Honebního společenstva (HS)  a Mysliveckého spolku (MS)

  • Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.) hovoří takto:

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO

§ 19  Založení honebního společenstva

(1) Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle tohoto zákona,

a) jehož členy mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci (dále jen "vlastník") souvislých honebních pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje výměry požadované tímto zákonem pro vznik společenstevní honitby, a

b) která zajišťuje sama výkon práva myslivosti, anebo společenstevní honitbu pronajme podle tohoto zákona.

Zatímco Myslivecký spolek je právnickou osobou založenou podle §§ 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

otázky členství ve spolku řeší v obecné rovině ustanovení §§ 232 a násl. avšak v každém konkrétním případě je potřeba zkoumat stanovy spolku.

§ 233 uvádí :

(1) Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout přijetím za člena nebo jiným způsobem určeným stanovami.

(2) Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

(3) O přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku.

 

  • z formulace klientova dotazu odvozuji, že honební společenstvo nezajišťuje samo výkon práva myslivosti (dle § 19, odst. 1), písm b) první věta zákona o myslivosti), ale honitbu pronajímá Mysliveckému spolku (dle věty druhé citovaného paragrafu).

 

  • Takže pokud jako člen HS nemá klient tolik hlasů na valné hromadě (takový vliv na rozhodování HS) aby změnil buďto způsob užívání honitby z režimu pronájmu do režimu samotného výkonu práva myslivosti nebo změnit nájemce honitby (vypovědět stávající nájemní smlouvu a uzavřít s ... ? smlouvu novou), je potřeba se zabývat výhradně otázkou členství v MS.

 

  • Členství v Honebním společenství nezakládá nikterak vztah k Mysliveckému spolku ani není rozhodující (není-li toto uvedeno ve stanovách, resp. v části stanov, které se zabývají přijímáním nových členů) pro přijetí do Mysliveckého spolku.

 

  • Zde bez znalosti stanov je na místě se opět odkázat na §233 odst. 3) občanského zákoníku a rozhodl-li orgán určený stanovami v souladu se stanovami o nepřijetí za člena, nezbývá než posoudit možnost a účelnost nějakého opraveného prostředku.

 

20.10.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Jak převážet brokovnici?

Otázka:

Musí být brokovnice převážená na motocyklu uvnitř revíru na cestách druhé třídy a uvnitř revíru, kde mám povolenku v pouzdře? Dále musí mít kulovnice uložená na zadním sedadle v autě vyndaný závěr nebo jen zásobník a musí být také v pouzdře.

Díky za odpověd, neboť máme stálé potíže s u nás aktivní policií.

Odpověď:

Dle předpisu č. 119/2002 Sb., § 29 odst. 6 platí následující:

,,Držitel zbrojního průkazu skupiny C je povinen přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném obalu. Držitel zbrojního průkazu skupiny B je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu.“

 

Tzn. Pokud převážíte zbraň k loveckým účelům, tak ji můžete převážet bez obalu (nejedete-li veřejným dopravním prostředkem), ale musí být ve stavu vylučujícím její okamžité použití.

10.08.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Upozornění

Jakékoliv názory, vyjádření, odpovědi nebo stanoviska (dále jako "autorské dílo") uváděné v příspěvcích zveřejněných na této webové stránce jsou výhradně autorskými díly, které obsahují názory autorů a nelze je považovat za poskytování právního poradenství. Autorská díla se poskytují jako informativní, právně nezávazné a za jejich obsah odpovídá autor. Autorská díla jsou určeny výhradně pro interní potřeby čtenáře a společnost HASAP Consulting s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu či újmu jakéhokoli charakteru vzniklou čtenářům, pokud budou postupovat podle obsahu autorských děl.

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím