banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Právní poradna

popis

Myslivecké sdružení mne nechce přijmout ani za hosta

Otázka:

Jsem členem honebního společenstva od roku 1993.

Do roku 2013 jsem působil v jiném MS. V roce 2014 jsem požádal o členství v mysliveckém sdružení, které má honidbu pronajatou od Honebního společenstva kterého jsem členem.

Myslivecké sdružení mne nechce přijmout ani za hosta.

Odpověď:

Předně je třeba si uvědomit rozdílnost Honebního společenstva (HS)  a Mysliveckého spolku (MS)

  • Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.) hovoří takto:

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO

§ 19  Založení honebního společenstva

(1) Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle tohoto zákona,

a) jehož členy mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci (dále jen "vlastník") souvislých honebních pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje výměry požadované tímto zákonem pro vznik společenstevní honitby, a

b) která zajišťuje sama výkon práva myslivosti, anebo společenstevní honitbu pronajme podle tohoto zákona.

Zatímco Myslivecký spolek je právnickou osobou založenou podle §§ 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

otázky členství ve spolku řeší v obecné rovině ustanovení §§ 232 a násl. avšak v každém konkrétním případě je potřeba zkoumat stanovy spolku.

§ 233 uvádí :

(1) Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout přijetím za člena nebo jiným způsobem určeným stanovami.

(2) Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

(3) O přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku.

 

  • z formulace klientova dotazu odvozuji, že honební společenstvo nezajišťuje samo výkon práva myslivosti (dle § 19, odst. 1), písm b) první věta zákona o myslivosti), ale honitbu pronajímá Mysliveckému spolku (dle věty druhé citovaného paragrafu).

 

  • Takže pokud jako člen HS nemá klient tolik hlasů na valné hromadě (takový vliv na rozhodování HS) aby změnil buďto způsob užívání honitby z režimu pronájmu do režimu samotného výkonu práva myslivosti nebo změnit nájemce honitby (vypovědět stávající nájemní smlouvu a uzavřít s ... ? smlouvu novou), je potřeba se zabývat výhradně otázkou členství v MS.

 

  • Členství v Honebním společenství nezakládá nikterak vztah k Mysliveckému spolku ani není rozhodující (není-li toto uvedeno ve stanovách, resp. v části stanov, které se zabývají přijímáním nových členů) pro přijetí do Mysliveckého spolku.

 

  • Zde bez znalosti stanov je na místě se opět odkázat na §233 odst. 3) občanského zákoníku a rozhodl-li orgán určený stanovami v souladu se stanovami o nepřijetí za člena, nezbývá než posoudit možnost a účelnost nějakého opraveného prostředku.

 

20.10.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Jak převážet brokovnici?

Otázka:

Musí být brokovnice převážená na motocyklu uvnitř revíru na cestách druhé třídy a uvnitř revíru, kde mám povolenku v pouzdře? Dále musí mít kulovnice uložená na zadním sedadle v autě vyndaný závěr nebo jen zásobník a musí být také v pouzdře.

Díky za odpověd, neboť máme stálé potíže s u nás aktivní policií.

Odpověď:

Dle předpisu č. 119/2002 Sb., § 29 odst. 6 platí následující:

,,Držitel zbrojního průkazu skupiny C je povinen přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném obalu. Držitel zbrojního průkazu skupiny B je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu.“

 

Tzn. Pokud převážíte zbraň k loveckým účelům, tak ji můžete převážet bez obalu (nejedete-li veřejným dopravním prostředkem), ale musí být ve stavu vylučujícím její okamžité použití.

10.08.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Je legální používat fotopast?

Otázka:

Je legální používání fotopastí v honitbě za účelem pozorování chování zvěře atp., případně, který zákon toto upravuje? Dále bych se chtěl zeptat, čeho se dopustí případný nálezce fotopasti, který fotopast demontuje a odnese pryč s odůvodněním, že fotopast narušuje jeho soukromí.                                                     Děkuji. 

 

Odpověď:

Používání fotopastí za účelem mapování pohybu zvěře v honitbě je legální, problematika je upravena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2015. Pokud by došlo k náhodnému zaznamenání osoby a tyto údaje nejsou dále zpracovány, jedná se o nahodilé shromažďování osobních údajů, dle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. cituji: ,,Tento zákon se nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány“. V případě odstranění fotopastí se tak vystavujete možnému vyšetřování ze strany PČR v důsledku poškození cizí věci či podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

09.06.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Upozornění

Jakékoliv názory, vyjádření, odpovědi nebo stanoviska (dále jako "autorské dílo") uváděné v příspěvcích zveřejněných na této webové stránce jsou výhradně autorskými díly, které obsahují názory autorů a nelze je považovat za poskytování právního poradenství. Autorská díla se poskytují jako informativní, právně nezávazné a za jejich obsah odpovídá autor. Autorská díla jsou určeny výhradně pro interní potřeby čtenáře a společnost HASAP Consulting s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu či újmu jakéhokoli charakteru vzniklou čtenářům, pokud budou postupovat podle obsahu autorských děl.

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím