banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Právní poradna

popis

Fotopasti v lese a jejich umístnění

Otázka:

Může člověk umístit fotopast do lesa (honitby) za účelem sledování zvěře, aniž by měl daný člověk složené myslivecké zkoušky ?

Odpověď:

Umístění fotopasti v lese není nijak navázáno na myslivecké zkoušky, fotopasti umísťují oprávněně do lesa např. ochránci přírody, přírodovědci či jiní nadšenci. Zákon o myslivosti dokonce s problematikou fotopastí nijak neoperuje a tak je třeba vyložit situaci dle zásady, co není zakázáno je povoleno. Relevantní úpravu nalezneme toliko v zákoně o ochraně osobních údajů.

Pokud je fotopast instalována za účelem sledování zvěře nepodléhá fotopast režimu zákona o ochraně osobních údajů, pokud je např. instalována za účelem ochrany majetku podléhá stejným pravidlům jako například kamerový systém. Podobná situace nastane pokud je zaznamenán náhodný snímek pohybující se osoby. Slovy zákona se jedná o nahodilé shromažďování osobních údajů. Nejsou-li tyto údaje dále cíleně zpracovávány, pak se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů se ani na tyto fotografie zákon vztahovat nebude.

04.01.2019 | Kolektiv KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

Členství v Honebním společenstvu

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na členství v honebním společenstvu. Kdo může být členem a za jakých podmínek? Jako rodina vlastníme nějaké pozemky, ale nejsou na mne psané. Mohu být členem hodnebního společenstva na základě třeba nějakého dokumentu - smlouva s majitelem pozemku. Že jej budu v honebním společenstvu zastupovat a jednat jejim jménem. V zákoně jsem našel něco takového. Spoluvlastníci honebních pozemků, které jsou součástí společenstevní honitby, se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena honebního společenstva, nebo mohou určit společného zmocněnce. Je tedy možné, když je jediným vlastníkem pozemků třeba mamka, že si taky zřídí zmocněnce? Může tento zmocněnec být potom volen do výboru honebního společenstva? Třeba jako předseda a td.? 

Odpověď:

Členství v honebním společenstvu upravuje především § 26 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a to tak, že

členem honebního společenstva může být jen vlastník honebních pozemků, které jsou v obvodu honitby tohoto společenstva. Tento vlastník však pochopitelně může vlastnit i honební pozemky v sousední či i vzdálené honitbě a být tak členem dvou i více honebních společenstev. Členem honebního společenstva není nájemce honebního pozemku Členem také není osoba, které člen vystavil plnou moc k svému zastupování na jednání valné hromady.  (v minulosti to ale možné nebylo, ovšem po novelizaci, je členství vázáno čistě a jenom na vlastnictví honebního pozemku v obvodu honitby.Za podmínek uvedených v § 23 odst. 2 zákona o myslivosti může být zvolen honebním starostou a honebním místostarostou nečlen honebního společenstva, volbou ani výkonem těchto funkcí se však členem stát nemůže. Je možné samozřejmě práva spojená se členstvím vykonávat za člena honebního společenstva (např. na základě plné moci vystupovat jejich jménem na valné hromadě) osoba takto je vykonávající je ale toliko zmocněncem. Pro úplnost dodávám, že členem honebního společenstva se stávající nejen výluční vlastníci honebních pozemků, ale mohou se jimi stát i spoluvlastníci.

04.01.2019 | Kolektiv KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

Honební společenstvo - vlastnická práva dědiců

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Tatínek mi daroval pozemky(60 ha), které jsou v HS. Tatínek zemřel, zaniká smlouva o nájmu s HS? Musím podepsat smlouvu? Zanikne HS, když nepodepíši smlouvu? Co bude dál? 

Odpověď:

Obecně platí, že nový vlastník vstupuje do původního nájemního vztahu, tak jak byl smluvními stranami v základu nastaven (zejm. předmět nájmu, výše nájemného, způsob užívání, povinnost nájemce platit nájem novému vlastníkovi nastupuje až tehdy, kdy ho o změně vlastnictví vyrozumí původní pronajímatel nebo kdy mu změnu vlastnictví prokáže nový vlastník).

 

Změna v osobě vlastníka (pronajímatele) nemá a priori na nájemní vztah zásadní vliv, neboť práva a povinnosti dosavadního vlastníka z nájmu přechází na vlastníka nového. Vaše vztahy se tak řídí nájemní smlouvu, kterou uzavřel Váš tatínek s HS.

 

20.11.2018 | Mgr. Barbora Sedláková

Upozornění

Jakékoliv názory, vyjádření, odpovědi nebo stanoviska (dále jako "autorské dílo") uváděné v příspěvcích zveřejněných na této webové stránce jsou výhradně autorskými díly, které obsahují názory autorů a nelze je považovat za poskytování právního poradenství. Autorská díla se poskytují jako informativní, právně nezávazné a za jejich obsah odpovídá autor. Autorská díla jsou určeny výhradně pro interní potřeby čtenáře a společnost HASAP Consulting s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu či újmu jakéhokoli charakteru vzniklou čtenářům, pokud budou postupovat podle obsahu autorských děl.

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím