banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Právní poradna

popis

Využití financí Honebního společenstva

Otázka:

Dobry den. 2 členové MS se dohodli, že peníze HS,za pronájem pozemků, použijí pro potřeby MS, na stavbu nových posedů. Je takový postup možný ???? Jeden z těchto členů MS je zároveň honebním starostou ( nevlastní žádné pozemky) . Byl v podstatě ,,dosazen,, pouze z důvodu ovládání HS. Druhý z členů MS ( vlatník pozemků v HS) je členem honebního výboru. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Příjem z pronájmu společenstevní honitby je příjmem HS (§ 27 odst. 2 z. o myslivosti). Zásady hospodaření s majetkem HS jsou uvedeny ve stanovách HS. V obecné rovině platí, že majetek HS by měl být využíván k financování hlavních činností HS naplňující poslání a cíle HS a majetek nesmí být použit k obohacování fyzických a právnických osob. Dle § 23 odst. 4 z. o myslivosti honební starosta obstarává všechny záležitosti HS, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě HS. Přitom je povinen řídit se pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Podle § 21 písm. b) z. o myslivosti je rozhodování o nakládání s majetkem HS svěřeno výlučně do působnosti valné hromady HS, kdy valná hromada HS je oprávněna schvalovat návrh honebního starosty nebo honebního výboru o finančním hospodaření na každý rok a rozhodovat o použití čistého výtěžku ze všech aktivit HS. K takovému rozhodnutí se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných členů. Stanovy mohou určit vyšší počet hlasů potřebných k rozhodnutí (§ 22 odst. 5 z. o myslivosti).

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že použití majetku HS pro stavbu nových posedů je přípustné za předpokladu, že by takové použití majetku HS bylo v souladu se zásadami hospodaření HS a bylo schváleno valnou hromadou HS v rámci návrhu o finančním hospodaření a o použití čistého výtěžku.

04.04.2019 | Kolektiv KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

Souběh funkcí MS a HS

Otázka:

je možné vykonávat funkce v honebním společenstvu + funkce v mysliveckém spolku + mysliveckého hospodáře ve spolku současně?

Odpověď:

Funkce v honebním společenstvu i funkce v mysliveckém spolku lze samozřejmě vykonávat současně, jedná se formálně vzato o dva odlišné subjekty, dvě společenství občanů založených na jiných pravidlech a kritériích, které se mohou, a v praxi tomu tak samozřejmě často je, překrývat. Zákon o myslivosti ani jiný právní předpis nevylučuje žádnou personální provázanost, je tedy možné vykonávat např. zároveň funkci honebního starosty a předsedy mysliveckého spolku. Podobná je situace u mysliveckého hospodáře, funkci mysliveckého hospodáře může vykonávat jen osoba navržená uživatelem honitby a zároveň splňující podmínky dané §35 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Shrneme-li to, ač to nebývá pravidlem, v mezích zákona výše uvedená varianta je.

 

 

 

 

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

14.02.2019 | Kolektiv KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

Fotopasti v lese a jejich umístnění

Otázka:

Může člověk umístit fotopast do lesa (honitby) za účelem sledování zvěře, aniž by měl daný člověk složené myslivecké zkoušky ?

Odpověď:

Umístění fotopasti v lese není nijak navázáno na myslivecké zkoušky, fotopasti umísťují oprávněně do lesa např. ochránci přírody, přírodovědci či jiní nadšenci. Zákon o myslivosti dokonce s problematikou fotopastí nijak neoperuje a tak je třeba vyložit situaci dle zásady, co není zakázáno je povoleno. Relevantní úpravu nalezneme toliko v zákoně o ochraně osobních údajů.

Pokud je fotopast instalována za účelem sledování zvěře nepodléhá fotopast režimu zákona o ochraně osobních údajů, pokud je např. instalována za účelem ochrany majetku podléhá stejným pravidlům jako například kamerový systém. Podobná situace nastane pokud je zaznamenán náhodný snímek pohybující se osoby. Slovy zákona se jedná o nahodilé shromažďování osobních údajů. Nejsou-li tyto údaje dále cíleně zpracovávány, pak se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů se ani na tyto fotografie zákon vztahovat nebude.

04.01.2019 | Kolektiv KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

Upozornění

Jakékoliv názory, vyjádření, odpovědi nebo stanoviska (dále jako "autorské dílo") uváděné v příspěvcích zveřejněných na této webové stránce jsou výhradně autorskými díly, které obsahují názory autorů a nelze je považovat za poskytování právního poradenství. Autorská díla se poskytují jako informativní, právně nezávazné a za jejich obsah odpovídá autor. Autorská díla jsou určeny výhradně pro interní potřeby čtenáře a společnost HASAP Consulting s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu či újmu jakéhokoli charakteru vzniklou čtenářům, pokud budou postupovat podle obsahu autorských děl.

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím