banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Právní poradna

popis

Jak mohu předat plnou moc při zastupování na členské schůzy?

Otázka:

Jakým způsobem lze předat plnou moc, ústní, SMS nebo jen písemnou formou s vlastním podpisem na zastupování na členské schůzy nebo výboru a je to možné?

Odpověď:

V obecné rovině problematiku zastoupení řeší Zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník v hlavě III. – Zastoupení.

Již první odstavec § 441 upravuje samu možnost nechat se zastoupit. (Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec.) Přestože není z dotazu zcela patrno, zda se jedná o členskou schůzi spolku (§ 214 Zákona 89/2012 Sb.) nebo družstva (§ 552 Zákona 90/2012 Sb., Zákona o obchodních společnostech a družstvech) lze se pro účely zastupování na členské schůzi nechat zastoupit.

Možnost udělení ústního zmocnění je přípustná, avšak zde bych doporučil obsah této plné moci (rozsah zastoupení a jméno zástupce) nechat zaprotokolovat do zápisu z jednání. Po udělení tohoto zmocnění může zmocnitel schůzi opustit – dále za něj jedná zmocněnec.

Z pohledu praktičnosti i četnosti užití se jeví vhodné využít literární formu zmocnění a pro odstranění případných pochybností či potenciálně sporných momentů (třeba ze strany předsedajícího členské schůze) mít podpis zmocnitele na plné moci ověřený.

Ověřovací doložku k podpisu může připojit například notář, advokát nebo kterékoli místo Czech Pointu (obvykle na poštách či obecních úřadech).

 

Zmocnění pro účely zastupování na jednání výboru mohou řešit stanovy spolku/družstva a nepovažuji za neobvyklé, aby účast v orgánu spolku či družstva je vázána na osobní účast zvolené osoby.

27.09.2016 | Mgr. Vítězslav Schuster

Lze lovit ze stojícího auta?

Otázka:

  • Je možné na čekané lovit ze stojícího auta, Děkuji za odpověď

Odpověď:

Přestože, stojící automobil je v zásadě věcí statickou, stále je potřeba na něj nahlížet jako na motorové vozidlo a tedy v souladu s ustanovením Zákona č. 246/1992 Sb., (Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání) konkrétně § 14, odst. 1, písm. i)

  • „Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře pomocí letadla nebo motorového vozidla“ nelze tento postup doporučit. 
14.09.2016 | Mgr. Vítězslav Schuster

Mohou střílet myslivci v těsné blízkosti domu?

Otázka:

Chtěla bych se zeptat, zda myslivci mohou střílet v těsné blízkosti obytného domu , nebo musí dodržovat určité metry od domu . Jde mi o to , že na zahradě si hrají děti. Děkuji za odpověď. 

Odpověď:

Odpověď na tuto otázku nám dává zákon o myslivosti.

 

  • Dle ust. § 2 písm. e) jsou nehonebními pozemky pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti.
  • Dle ust. § 45 odst. 1 písm. r) a s) je zakázáno lovit zvěř na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků, a lovit zvěř na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby, lovit bažanty ve vzdálenosti do 200 m od sousední bažantnice a v těchto vzdálenostech přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení.

 

 

Z uvedených ustanovení tedy vyplývá, že hranice, kde mohou myslivci lovit je 200 m od hranice honitby, popř. od hranice zastavěného pozemku (zahrady). Hranice 200m je rozhodná např. i pro odstřel volně pobíhajícího psa, který  pronásleduje zvěř, kdy myslivecká stráž je oprávněna usmrtit takto pobíhajícího psa ve vzdálenosti 200m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení.

Zákonnou výjimku, kdy mohou myslivci lovit i v zastavěných území, upravuje ust. § 41 zákona o myslivosti, dle kterého vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře, popřípadě i jiných živočichů (například zdivočelých holubů ve městech) na nehonebních pozemcích, povolí lov na těchto pozemcích na žádost jejich vlastníků, popřípadě nájemců nebo z vlastního podnětu orgán státní správy myslivosti. Povolit lze lov i mimo dobu lovu. Provedením lovu orgán státní správy myslivosti pověří uživatele honitby, v jejímž obvodu jsou nehonební pozemky, popřípadě uživatele nejbližší honitby, kterému také patří ulovená zvěř; v katastrálních územích, v nichž není žádný honební pozemek, pověří osoby, které mají platné lovecké lístky; ulovená zvěř patří těmto osobám. Orgán státní správy myslivosti v pověření stanoví podmínky pro provedení lovu, zejména určí denní dobu, zásady vzájemné koordinace postupu osob nebo omezení vstupu na hřbitovy nebo do chatových a zahrádkářských osad. Pověřené osoby a osoby určené příslušným uživatelem honitby jsou oprávněny vstupovat s loveckou zbraní, loveckým psem, popřípadě loveckým dravcem na nehonební pozemky, a to po předchozím souhlasu vlastníka, popřípadě nájemce nehonebních pozemků.

Jedná se o mimořádné případy, kdy lov musí povolit orgán státní správy myslivosti, a to pouze na konkrétně vymezenou dobu za konkrétně stanovených podmínek. Pověřené osoby jsou navíc oprávněny vstupovat na nehonební pozemky pouze se souhlasem vlastníka. Není tedy možné, aby myslivec i v případě tohoto mimořádného lovu vstoupil bez souhlasu vlastníka na jeho pozemek (např. zahrada).

 

 

16.08.2016 | Mgr. Kateřina Tomášková

Upozornění

Jakékoliv názory, vyjádření, odpovědi nebo stanoviska (dále jako "autorské dílo") uváděné v příspěvcích zveřejněných na této webové stránce jsou výhradně autorskými díly, které obsahují názory autorů a nelze je považovat za poskytování právního poradenství. Autorská díla se poskytují jako informativní, právně nezávazné a za jejich obsah odpovídá autor. Autorská díla jsou určeny výhradně pro interní potřeby čtenáře a společnost HASAP Consulting s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu či újmu jakéhokoli charakteru vzniklou čtenářům, pokud budou postupovat podle obsahu autorských děl.

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím