banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Lovíme v cizině

Evropský zbrojní pas

Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která opravňuje jeho držitele při cestách do jiných členských států Evropské unie vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud členský stát Evropské unie, do kterého cestuje nebo přes který cestuje, udělil povolení k cestě s touto zbraní. 

Před cestou do jednotlivých členských států Evropské unie se zbraní a střelivem na základě evropského zbrojního pasu je třeba se předem informovat o podmínkách vstupu s tímto dokladem a se zbraněmi a střelivem na území daného členského státu. 

Evropský zbrojní pas vydává na základě žádosti podané na předepsaném tiskopisu příslušný útvar policie.

Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin:

 • A - ke sběratelským účelům
 • B - ke sportovním účelům
 • C - k loveckým účelům
 • D - k výkonu zaměstnání nebo povolání
 • E - k ochraně zdraví, života nebo majetku
 • F - k provádění pyrotechnického průzkumu

Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti fyzické osobě, která:

 • má místo pobytu na území České republiky
 • dosáhla přepsaného věku
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je zdravotně způsobilá
 • je odborně způsobilá
 • je bezúhonná
 • je spolehlivá
 • je oprávněným vlastníkem a držitelem zbraně.

Potřebné doklady

Pro vydání zbrojního průkazu musíte předložit vyplněnou žádost o vydání zbrojního průkazu na předepsaném tiskopisu.

K žádosti o vydání musíte připojit:

 • posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který nesmí být starší než 3 měsíce
 • doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosti zbraň a střelivo, který nesmí být starší 1 roku
 • fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele

Poplatky

Poplatek za vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění činí 700 Kč.

Správní úřad může snížit poplatek při vydání zbrojního průkazu v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby na 50 Kč.

Lhůta pro vydání zbrojního průkazu

Obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.

Doba platnosti

Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let, nebo i kratší na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele o jeho vydání. Jeho doba platnosti se neprodlužuje, po jejím uplynutí je na základě žádosti doložené potřebnými doklady vydáván zbrojní průkaz nový.

Žádost o vydání nového zbrojního průkazu je nutno podat u příslušného útvaru policie nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby jeho platnosti.

Zdroje

www.portal.gov.cz/portal/obcan/situace/145/151/4209.html#obsah

www.mvcr.cz/clanek/evropsky-zbrojni-pas-pro-cestovani-do-zahranici.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

 

 

banner right