banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Cizinec loví v České republice

Zbrojní průkaz pro cizince

Cizinec může podat žádost o vydání zbrojního průkazu za obdobných podmínek jako občan České republiky.

Musí splňovat obdobné požadavky:

 • místo pobytu na území České republiky 
 • dosažení předepsaného věku                                                                                                                                           (pro skupiny A, D, E nebo F lze vydat jen osobě starší 21 let; pro skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let)
 • plná svéprávnost
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • bezúhonnost a spolehlivost

Z těchto podmínek je v případě cizince zapotřebí dále upřesnit a zdůraznit:

- je nutné, aby žadatel měl na území České republiky povolen pobyt, není přitom stanovena konkrétní forma pobytu, postačuje tedy i pobyt přechodný 

- zdravotní způsobilost je nutné prokázat lékařským posudkem, který vydá poskytovatel zdravotních služeb v České republice  

- při prokazování odborné způsobilosti není cizinec oprávněn využít tlumočníka, písemný test je vždy nutné vypracovat v předložené podobě, tj. v českém jazyce, praktickou část zkoušky je možné absolvovat v cizím jazyce, pokud tímto jazykem s uchazečem komunikuje přímo zkušební komisař.

Další informace

délka platnosti zbrojního průkazu vydaného cizinci je standardní jako u ostatních držitelů a vyplývá ze zákona o zbraních (10 let), s kratší dobou platnosti lze zbrojní průkaz vydat, vyplývá-li taková kratší doba z posudku o zdravotní způsobilosti; časové omezení délky pobytu na území České republiky není samo o sobě důvodem pro vydání zbrojního průkazu s kratší než standardní dobou platnosti,

- ukončení pobytu na území České republiky je důvodem pro zánik platnosti zbrojního průkazu 

Příslušný útvar Policie ČR však může žádosti o vydání zbrojního průkazu nevyhovět, i pokud žadatel splní ostatní podmínky pro vydání zbrojního průkazu, jestliže je žadatelem cizinec, který není:

 • občanem členského státu Evropské unie,
 • občanem členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy,
 • rodinným příslušníkem, kterému bylo vydáno povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky,
 • cizincem, kterému byl na území České republiky povolen trvalý pobyt a přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky, nebo cizincem, kterému bylo takové právní postavení přiznáno na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky,
 • osobou, které byl na území České republiky udělen azyl.

Zdroje

www.mvcr.cz/clanek/cestovani-se-zbranemi-a-informace-pro-cizince.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

banner right